زمینه های کاری ما

تولید ذغال

طراحی وساخت کوره ای بینظیربرای تولید ذغال لیمو قلیانی وکبابی باکیفیت عالی بدون ذره ای دود والودگی.....

خرید و فروش

خریدوفروش انواع چوب لیمومرکبات شمال وجنوب.. اوکالیپتوس..بلوط..زیتون
انجیر..طاق..سیب..چنار...وانواع چوب
مخصوص ذغال قلیانی وکبابی...

آموزش

اموزش تولیدذغال لیموقلیانی به روش سنتی لاخولی جهرم باشلتوک برنج...

مطالب

ذغال مرکزی

مشخصات کوره مخصوص تولید ذغال

بهترین زغال رابایدبابهترین کوره تولید کرد،ولی متاسفانه خیلی ازکوره های موجوددربازاراصلابهیچ وجه قابلیت تولیدزغال خوب راندارندزیراخیلی ازدوستانی که تحقیق نکرده دردام افتادن بیچاره هاباضررهای میلیونی ورشکست شده اند،امیدوارم شماجزع این دسته ازدوستان نباشید

ذغال مرکزی

روش تشخیص زغال لیمو اصلی رااززغالهای متفرقه

سلام دوستان عزیز برای تشخیص زغال لیمو اصلی رااززغالهای متفرقه بایدتجربه کافی دراین زمینه داشتههدباشیدزیرامتاسفانه بدلیل گران شدن چوب مرکبات روزبروزاین زغالهادرکشوربیشتروبیشترخواهدشد وکسانی که درزمینه پخش زغال فعالیت می‌کنند بایداین علم راکامل فرابگیرندتاخدایی ناکرده متحمل بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

کوره صنعتی جدید برای تولید ذغال لیمو بدون خاموشی

سلام دوستان عزیزی که توکارتولیدزغال قلیانی وکبابی هستندوصدرصدبامشکل خاموشی زغال دستوپنجه نرم میکنندبایداین مژدروبهشون دادکه شرکت ذغال مرکزی روش جدیدی برای تولید ذغال قلیانی مجلسی وافوری ابداع نموده است که بهیچ وجه ازحاموشی جرقه وگازخبری بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

رفع مشکل خاموشی چوب و زغال تضمینی

سلام دوستان عزیز اگرذغال قلیانی ومجلسی تولیدشده شان خاموشی دارد شرکت ذغال مرکزی باتکنولوژی نانوتمام زغالهاراتاحدصدرصدسوخت تحویل شماخواهدداد. درضمن دوستان عزیزی که چوب خریداریشان نیزخاموشی داردبازهم شرکت ذغال مرکزی این مشکل رانیزباتضمین حل میکند. 09104513233

ذغال مرکزی

کوره صنعتی ذغال لیمو جهرم مجلسی وافوری قلیانی

باسلام…. دوستان عزیز از اینکه وقت گذاشته و مطالب این حقیررا میخوانیدمتشکرم،بنده حدود۱۵سال است که درزمینه تولیدوفروش زغال لیمو فعالیت میکنم،وحدود۶سال است که درکل کشور آموزش تولیدزغال لاخولی یاهمان سنتی جهرم راآموزش میدهم،دوستان بدون شک بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

اموزش پخت وتولیدذغال لیمو

سلام دوستان عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید تادراسرع وقت کارشناسان ماباشماتماس گرفته وکلیه اطلاعات رادراختیارتان قرار دهند.09104513233

ذغال مرکزی

هزینه وسودهی بسته‌بندی کردن ذغال قلیانی وکبابی

سلام دوستان عزیز برای بسته بندی ذغال لیمو وکبابی در مرحله اول نیاز به ذغال خوب ودرجه یک داریم لذادرخریذوانتخاب ذغال خیلی دقت کنیدزیرامتاسفانه اخیراهمکارانی پیداشدندکه ذغالهای متفرقه را بجای زغال لیمو به مردم میدهندواون بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

دستگه تولید ذغال فشرده قالبی چینی

سلام دوستان عزیز برای دریافت اطلاعات درزمینه تولید ذغال فشرده باخاک اره خاک ذغال بامبووغیره لطفاً تماس بگیرید…فقط اینوبگم که تولیدذغال فشرده غیرازضررهیچ سودی برای تولیدکننده نداره تنهاکسی که پول خوب بجیب میزنه دستگاه فروش بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

خریدذغال لیموجهرم

سلام دوستان عزیز برای خریدذغال لیموبرای بسته بندی کردن ان پیشنهادمیکنم یک نمونه ارذغال ماروبرای خریدارانتان برده وبعدازتست ان مطمعن باشیدکه دیگرهیچ ذغالی رابرابرکیفیت ذغال مانخواهیدیافت.09104513233http://www.zoghalemarkazi.com

ذغال مرکزی

سودآوری تولید زغال لیمو

سلام دوستان خیلی ازمن پرسیده اند که ایاتولیدذغال سودبیشتری داردیابسته بندی کردن ان.دوستان بایداین مطلب رویاداوربشم که برای بسته بندی نیازبیک زغال خوب داریدکه بنده فکرنمیکنم باین همه زغالای اشغالی که توبازارهست دوستان بتوانندباراول دوم بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

انواع کوره صنعتی مخصوص تولیدذغال قلیانی لیمو کبابی فشرده چینی

سلام دوستان دراین پست قصد داریم چندموردازمعایب کوره های مکعبی تولیدزغال رابرایتان روشن کنیم یک…کوره مکعبی برای ساخت بایدازجوش زبادی استفاده کنیم که این امرخودش عیب بزرگی خواهدبودچراکه جوش دربرابرحرارت بسیارعاجراست ولی درکوره های گرد بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

خرید چوب کبابی قلیانی

زغال مرکزی 09104513233: باسلام… فروش انواع چوب لیمو..مرکبات.. بلوط.. سیب.. اوکالیپتوس.. زیتون. انجیر.وتمام چوبهایی که مخصوص تولید زغال کبابی است،،،،، دوستان فروش چوب بصورت سایزشده هم امکان پذیر است و درصورت نیاز شما فروش بصورت بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

رفع مشکلات تولید ذغال لیمو باکوره صنعتی

سلام دوستان عزیزی که بهردلیل تحقیق نکرده اقدام به خرید کوره صنعتی ذغال لیمو کرده اندومشکل شکسته شدن ذغال…خام بودن ذغال ..سبک شدن ذغال لیمو.رادرکوره هایشان دارنذمیتوانندباماتماس گرفته وازدستورپخت وفرمول پخت مابهره بگیرند‌.البته امیدوارم کسی بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

دستگاه مخصوص تولیدذغال چینی فشرده بیریکت قالبی

سلام دوستان این مژدروبدم که شرکت ذغال مرکزی اخیرااقدام به ساخت دستگاهای تولید ذغال فالبی فشرده نموده است دوستان مطمعن باشیدکه دستگاهای تولیدماازهرلحاظ دررتبه اول ازلحاظ کیفیت جای دوستان عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

خرید کوره صنعتی ذغال دست دوم کارکرده لیمو کبابی فشرده

سلام…. دوستانی که درزمینه خریدکوره صنعتی ذغال لیمو وکبابی پول http://www.zoghalemarkazi.comکافی برای خرید کوره ندارندمیتولنندازکوره های دست دوم مااستفاده کنند. دوستان عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید09104513233

ذغال مرکزی

ساخت دستگاه وکوره تولید ذغال ازجنس استیل

سلام دوستان برای بازدهی بیشتری برای تولیدذغال شرکت زغال مرکزی به این نتیجه رسیده است که تمام کوره ای خودراازورق استیل بسازدبدلیل عمربالای این نوع ورق دربرابرحرارت وبه احتمال زیاد عمراین کوره ده برابرباقی کوره بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

شرایط گرفتن مجوز تولید ذغال لیمو کبابی فشرده

باسلام دوستان عزیز برای اخذمجوزتولیدذغال لیموقلیانی وکبابی وذغال چینی اداره محیط زیست شرایطی گذاشته که بیشتردوستان ازان بیخبرهستند،وازاین روبعدازراه اندازی کارگاه به فکرگرفتن مجوز میافتندکه این اشتباه است زیرابه احتمال قوی شرایط شماباشرایط وضع کرده بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

خرید دستگاه ذغالسازی صنعتی کارکرده دست دوم بدون دود

باسلام… خدمت دوستان عزیزعرض کنم که یسری ازدوستان متاسفانه تحقیق نکرده دست به خرید کوره ذغال لیموصنعتی زدندوبااین کارخودوخانواده شان روگرفتارکردندازاین روبعدازکلی ضرروبیچارگی اقدام بفروش این اهن پاره هاروکردنددوستان دلیل اینکه این صحبتهارواینجاکردم ای است بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

خرید شلتوک پوسته وسبوس برنج مخصوص تولیدذغال سنتی

سلام دوستان عزیز برای تولید ذغال لیمو سنتی جهرم یاهمان روش لاخولی احتیاج به شلتوک یاسبوس برنج هست …شماعزیزان میتوانیدشلتوک موردنیازخودتان رابابهترین کیفیت ازماتهیه کنیدشلتوکهای موجودعبارتندازشلتوک دوکوب.. شلتوک نیم کوب..شلتوک تک کوب یاهمان سالم هست بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

بهترین چوب برای تولید ذغال قلیانی ومجلسی

باسلام. دوستان برای خریدانواع چوب موردنظرخودبرای تولیدذغال قلیانی وکبابی میتوانیدسفارش خودرابه ماداده ودراسرع وقت چوب خودرادرب کارگاه تحویل بگیریدلازم بذکراست که فروش چوب هم بصورت نقدامکان پذیراست هم باچک معتبر.09104513233http://www.zoghalemarkazi.con

ذغال مرکزی

کلاهبرداری درموردفروش کوره های صنعتی ذغال لیمو

باسلام…. دوستان خواهش میکنم برای خریدکوره تولیدذغال لیموحتماحتما تحقیق کنیدبخاطراینکه اخیرادرموردفروش کوره افرادی اقدام به کلاهبرداری کردندوبافروش کوره های ناکارامدخودبنده خدایی که بابدبختی پول خریدکوره روفراهم کرده است به خاک سیاه مینشانند وغیرازپول به چیزدیگه بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

آموزش تولید ذغال لیمو بروش سنتی‌ لاخولی جهرم باشلتوک برنج

باسلام….. دوستان فرق تولید ذغال لیمو باروش سنتی باکوره صنعتی دراین است که شمادرتولیدذغال سنتی یاهمان لاخولی بخاطرسحل انگاری کارگرامکان جاانداختن ذغال درکوره وجوددارددرنتیجه پرت وسوختن وازبین رفتن ذغال تاحدزیادی بالاترازذغال کوره صنعتی است.فرق دوم بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

اطلاعات کامل درموروساخت کوره صنعتی ذغال لیمو

باسلام…. خدمت دوستان عزیز که به تازگی میخواهندوارداین حرفه شوندعرض کنم که اگردراینترنت وفضای مجازی جستجو کرده باشندصدرصدبااگهی های فراوانی مبنی برفروش کور ه زغال اموزش تولیدذغال لیموروبروشده اند.وازاین روباید خاطرنشان شوم که بنده حدود۱۲سال بیشتر بخوانید...

ذغال مرکزی

ظراحی و ساخت کوره

طراحی وساخت کوره ای بینظیربرای تولید ذغال لیمو قلیانی وکبابی باکیفیت عالی بدون ذره ای دود والودگی….. فروش بصورت نقدوچک معتبر…دوستان برای دریافت قیمت روزلطفاتماس بگیرید 09104513233

ذغال مرکزی

خرید و فروش چوب

خریدوفروش انواع چوب لیمومرکبات شمال وجنوب.. اوکالیپتوس..بلوط..زیتون انجیر..طاق..سیب..چنار…وانواع چوب مخصوص ذغال قلیانی وکبابی… فروش بصورت نقدوچک معتبر…دوستان برای دریافت قیمت روزلطفاتماس بگیرید 09104513233

ذغال مرکزی

دستگاه برش ذغال

طراحی وساخت دستگاه برش ذغال لیمو فشرده قالبی بامکنده بسیارقوی،باتیغه آلمانی،دوستان برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید 09104513233

با ما در تماس باشید

آدرس شعبه ها
 شعبه1:اراک ،شهرک صنعتی شماره 1
شعبه2:کرج، نبش سه راهی سردشت
 شعبه3:گیلان ، رامسر

 

تلفن:  09104513233

Rezasoofi888@gmail.com :ایمیل

فرم ارسال درخواست